NOTICE: ADOPTED 2022/23 – 2026/27 IDP AND 2022/2023 ANNUAL BUDGET & PERFORMANCE PROCESS PLAN

ADOPTED INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2022/2023—2026/2027 PROCESS PLAN
Notice is hereby given in terms of section 28(2) of the System act (2000) that the Council adopted Integrated Development Plan/Budget and Performance Management System 2022/2023—2026/2027 process plan for eMalahleni Local Municipality will be available for public perusal  as from Friday,27 August 2021.It will be available for perusal at the following points during office hours:
 
 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. Lynville Library
 4. KwaGuqa extension 14,Library
 5. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 6. GA-Nala offices-Quinten Street
 7. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
 8. Municipal website: emalahleni.gov.za
 
Contact Person: Ms. N. Mtshabe/Mr. M.P. Maphutha
Tel: 013-690 6731/0136906543
LENANEO LE AMOGETSWEGO YA TLHAKNELO,TLHABOLOGO LE PEAKANO YA MASEPALA (IDP),TEKATEKANYETSO YA DITSHELETE (BUDGET) LE PHETHAGATSO YA TAOLO GO YA KA LENANEO (PMS) 2022/2023-2026/2027
Tsebiso e a begwa go ya ka karolo yabo 28(2) ya molao wa lenaneo la Masepala la 2000 (Municipal System Act2000) gore lenaneo la thlakanelo, thlabologo le peakanyo ya Masepala (IDP), tekatekanyetso ya ditshelete (budget) le phethagatso ya taolo go ya ka lenaneo (PMS) 2022/2023—2026/2027.Masepala wa selegae wa eMalahleni o tsebisha setshaba tsebisho ye amogetswego ke lekgotla taolo la Masepala.   Tokomane e hwetswa mafelong a latelago ka nako ya mosomo go tloga ka 27 August 2021
 
 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. Lynville Library
 4. KwaGuqa extension 14,Library
 5. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 6. GA-Nala offices-Quinten Street
 7. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
 8. Municipal website:www.emalahleni.gov.za
 
Mokgokaganyi: Ms.N. Mtshabe/ Mr.M.P. Maphutha
Mogale: 013-690 6731/0136906543
GEiNTEGRREERDE ONTWIKKELSPLAN ((GOP) EN BEGROTING EN PRESTASIEBESTUURSPLAN VIR DIE 2022/2023—2026/2027 FINANSIeLE JARE
Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 28(2) van di Wet op Plaaslike Regering: Municipale Stelsewet (2000) Wet 32 van 2000, soos gewyslg dat die Geintegereerde Ontwikkelingspan (GOP) en die Begroting en Prestasie Bestuursplan vir die 2022/2023—2026/2027finansiel jaar ter insae sal le vanaf 27 August 2021  by die volgende locale:
 
 1. Burgersentrum, h/v Mandela en Arras straat
 2. KwaGuqa Munisipale Kantore – 5546 Hectorweg,Lynville
 3. Lynville Biblioteek,Hectorweg;lynville
 4. KwaGuqa Uitbreiding 14 Biblioteek.
 5. Ogies Kantore- Quintinstraat;
 6. Ga-Nala kantore-Hoofweg(Ou laerskool)
 7. KwaGuqa Uitbreiding 5 Betaalpunt;
 8. Municipale webtuiste: emalahleni.gov.za
 
Kontak Persoon: Me.N. Mtshabe/M.P. Maphutha
Telefoon nommer: 013-690 6731/0136906543
UKWAMUKELWA KOHLELO OLUZOLANDELWA UMA KUHLANGANISWA UMQULU WENTUTHUKO EDIDIYELWE NOHLELO LOKUSETSHENZISWA KWEZIMALI NOKUPHUNYELELISWA KWEMISEBENZI EHLELIWE YONYAKA KA 2022/2023 KUYA KU 2026/2027
Lesi saziso sishicilelwe ngokulandela imigomo wesigaba 28(2)  womthetho olawula ukusebenza koMaspala.UMphakathi uyziswa ukuthi uMkhndlu wemukela uhlelo oluzolandelwa uma kuhlanganiswa umqulu wentuthuko edidiyelwe; uHlahlo Mali Kanye nokuphunyeleliswa kwezimali lonyaka ka 2022/2023 kuya ku 2026/2027
 
 Loluhlelo luyosatshalaliswa kusukela ngomhlaka 27 August 2021 kulezinzindawo ezilandelayo ukuze umphakathi ukwazi ukulucwaninga ngamahora ukusebenza:
 
 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. Lynville Library
 4. KwaGuqa extension 14,Library
 5. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 6. GA-Nala offices-Quinten Street
 7. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
 8. Municipal website:www.emalahleni.gov.za
 
Ningaxhumana no Ms.N. Mtshabe/Mr. M.P. Maphutha
Kwinombolo: 013- 690 6731/0136906543
Read 1255 times Last modified on 17 Aug 2022