NOTICE: DRAFT INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2023/2024 PROCESS PLAN

DRAFT INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2023/2024 PROCESS PLAN

DRAFT INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2023/2024 PROCESS PLAN

Notice is hereby given in terms of section 28(2) of the System act (2000) that the draft Integrated Development Plan/Budget and Performance Management System 2023/2024 process plan for eMalahleni Local Municipality will be available for public comment as from Friday, 29 July 2022 to Tuesday, 16 August 2022.It will be available for perusal at the following points during office hours;

 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. Lynville Library
 4. KwaGuqa extension 14,Library
 5. Klipfontein Library
 6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 7. GA-Nala offices-Quinten Street
 8. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
 9. Municipal website: www.emalahleni.gov.za

Contact Person: Ms. N. Mtshabe/Mr. M.P.Maphutha
Tel: 013-690 6731/6543

Comments may be sent to :
P.O. Box3,Witbank,1035 or
delivered at the Office of the Municipal manager,
2nd floor,

or WhatsApp: 0794564803

on or before
16 August 2022
IBHUKU LONYAKA LEZINHLELO ZENTUTHUKO EZILETHWA UMASIPALA(IDP)/NEZIMALI ZAKHONA (BUDGET)KANYE NOKUHLENGWA KOKUSEBENZA KWABASEBENZI KUKA 2023/2024 NGOKWECEBO LONYAKA (PROCESS PLAN)

DRAFT INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2023/2024 PROCESS PLAN

Niyaziswa ngomthetho we setion28(2)ye system Act (2000) ngokubuyekezwa ngonyaka kwe 2023/2024 Integrated Development Plan(IDP) ne Performance Management System(PMS) ezokhishelwa umphakathi ukuba ufake imibono ngalolu hlelo lwe IDP ne PMS, kusukela 29/07/2022 kuya 16/08/2022, kulezindawo:

 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. Lynville Library
 4. KwaGuqa extension 14,Library
 5. Klipfontein Library
 6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 7. GA-Nala offices-Quinten Street
 8. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
 9. Municipal website: www.emalahleni.gov.za
Ningaxhumana no: Ms. N. Mtshabe/Mr. M.P.Maphutha
Kwinombolo: 013-690 6731/6543

Imibono ingathumelwa ngeposi ku :
P.O. Box 3,Witbank,1035 or
noma Ingalethwa e hofisi lika  Municipal Manager,
2nd floor,

or WhatsApp: 0794564803

ngaphambi noma ngomhla ka
16 August 2022
PROSEPLAN VIR DIE KONSEP GENTEGRREERDE ONTWIKKELSPLAN ((GOP) EN BEGROTING EN PRESTASIEBESTUURSPLAN VIR DIE 2023/2024 FINANSIeLE JAAR

DRAFT INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2023/2024 PROCESS PLAN

Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 28(2) van di Wet op Plaaslike Regering: Municipale Stelsewet (2000) Wet 32 van 2000, soos gewyslg dat die Proseplan vir die Konsep Geintegereerde Ontwikkelingspan (GOP) en die Begroting en Prestasie Bestuursplan vir die 2023/2024finansiel jaar ter insae sal le vanaf 29 Julie 2022 tot Diensdag - 16 August 2022 by die volgende locale:

 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. Lynville Library
 4. KwaGuqa extension 14,Library
 5. Klipfontein Library
 6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 7. GA-Nala offices-Quinten Street
 8. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
 9. Municipal website: www.emalahleni.gov.za

Kontak Persoon: Me. N. Mtshabe/Mr. M.P.Maphutha
Telefoon nommer: 013-690 6731/6543

Kommmentaar kan gestuur word na
Posbus 3,eMalahleni,1035 of
afgelewer word by die kantoor van
die Munisipale Bestuurder,2de vloer,

or WhatsApp: 0794564803

on or before
16 August 2022
NGWALO NTLHA (DRAFT) YA TLHAKNELO,TLHABOLOGO LE PEAKANO YA MASEPALA (IDP),TEKATEKANYETSO YA DITSHELETE (BUDGET) LE PHETHAGATSO YA TAOLO GO YA KA LENANEO (PMS) 2023/2024

DRAFT INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN/ BUDGET AND PERFOMANCE MANAGEMENT SYSTEM 2023/2024 PROCESS PLAN

Tsebiso e a begwa go ya ka karolo yabo 28(2) ya molao wa lenaneo la Masepala la 2000 (Municipal System Act2000) gore ngwalo nthla (draft) ya thlakanelo, thlabologo le peakanyo ya Masepala (IDP), tektekanyetso ya ditshelete (budget) le phethagatso ya taolo go ya ka lenaneo (PMS) 2023/2024.Masepala wa selegaewa eMalahlenio nea setshaba sebaka go tlisa dikakanyo tsa bona mabapi le tokomane e;go tloga ka- Labohlano,29 Kwedi ya Boshupa, 2022 go fihla ka : Labobedi,16 Kgwedi ya seswai 2022. Tokomane e hwetswa mafelong a latelago ka nako ya mosomo
 1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
 2. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
 3. Lynville Library
 4. KwaGuqa extension 14,Library
 5. Klipfontein Library
 6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
 7. GA-Nala offices-Quinten Street
 8. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
 9. Municipal website: www.emalahleni.gov.za

Mokgokaganyi: N. Mtshabe/Mr. M.P.Maphutha
Mogale: 013-690 6731/6543

Dikakanyo di ka romelwa go 
Posbus 3,eMalahleni,1035
goba tsa, tlisa ofising ya
Molaodi Mogolo wa masepala lebatong la bobedi

or WhatsApp: 0794564803

pele gadi
16 August 2022
Read 1226 times Last modified on 07 Jun 2023