NOTICE: DRAFT INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) 2021/2022

DRAFT INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) 2021/2022
Notice is hereby given in terms of section 29(1) of the System act (2000) that the draft Integrated Development Plan 2021/2022 for eMalahleni Local Municipality will be available for public comment as from Friday,26 March 2021 to Thursday, 15 April 2021.It will be available for perusal at the following points during office hours;
  1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
  2. Witbank Library, Hofmeyer Street.
  3. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
  4. Lynville Library
  5. KwaGuqa extension 14,Library
  6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
  7. GA-Nala offices-Quinten Street
  8. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
  9. Phola Municipal Office
  10. Municipal website: emalahleni.gov.za
Contact Person: Ms. N. Mtshabe/Mr. M.P. Maphutha
Tel: 013-690 6731 /013-690 6543
Comments may be sent to : P.O. Box 3,Witbank,1035 or delivered at the office of the Municipal manager, 2nd floor, on or before 15 April 2021 or WhatsApp 079 526 0236
NGWALO NTLHA (DRAFT) YA TLHAKNELO,TLHABOLOGO LE PEAKANO YA MASEPALA (IDP) 2021/2022
Tsebiso e a begwa go ya ka karolo yabo 29(1) ya molao wa lenaneo la Masepala la 2000 (Municipal System Act2000) gore ngwalo nthla (draft) ya thlakanelo, thlabologo le peakanyo ya Masepala (IDP), 2021/2022.Masepala wa selegae wa eMalahlenio nea setshaba sebaka go tlisa dikakanyo tsa bona mabapi le tokomane e;go tloga ka- Labohlano,26 Kwedi ya Boraro 2021 go fihla ka :Labone,15 Kgwedi ya Bone 2021. Tokomane e hwetswa mafelong a latelago ka nako ya mosomo
  1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
  2. Witbank Library, Hofmeyer Street.
  3. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
  4. Lynville Library
  5. KwaGuqa extension 14,Library
  6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
  7. GA-Nala offices-Quinten Street
  8. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
  9. Phola Municipal Office
  10. Municipal website: emalahleni.gov.za
Mokgokaganyi: Ms.N. Mtshabe/ Mr.M.P. Maphutha Mogale: 013-690 6731 / 013690-6543
Dikakanyo di ka romelwa go P.O. Box 3,Witbank,1035, goba tsa, tlisa ofising ya molaodi mogolo wa masepala lebatong la bobedi pele gadi 15 April 2021 or WhatsApp 079 526 0236
KONSEP GENTEGRREERDE ONTWIKKELSPLAN ((GOP) VIR DIE 2021/2022 FINANSIeLE JAAR
Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 29(1) van di Wet op Plaaslike Regering: Municipale Stelsewet (2000) Wet 32 van 2000, soos gewyslg dat die Konsep Geintegereerde Ontwikkelingspan (GOP) vir die 2021/2022finansiel jaar ter insae sal le vanaf 26 Maart mj 2020 tot Donderdag -15 April 2021 by die volgende locale:
  1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
  2. Witbank Library, Hofmeyer Street.
  3. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
  4. Lynville Library
  5. KwaGuqa extension 14,Library
  6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
  7. GA-Nala offices-Quinten Street
  8. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
  9. Phola Municipal Office
  10. Municipal website: emalahleni.gov.za
Kontak Persoon: Me.N. Mtshabe/M.P. Maphutha Telefoon nommer: 013-690 673 /013-690 6543
Kommmentaar kan gestuur word na Posbus 3,eMalahleni,1035 of afgelewer word by die kantoor van die Munisipale Bestuurder,2de vloer,voor of op 15 April 2021 of WhatsApp 079 526 0236
 
IBHUKU LONYAKA LEZINHLELO ZENTUTHUKO EZILETHWA UMASIPALA(IDP) KUKA 2021/2022
Niyaziswa ngomthetho we setion29(1)ye system Act (2000) ngokubuyekezwa ngonyaka kwe 2021/2022 Draft Integrated Development Plan(IDP) yomyango kamasipala wase Malahleni ezokhishelwa umphakathi ukuba ufake imibono ngalolu hlelo lwe draft IDP, kusukela 26/03/2021 kuya 15/04/2021, kulezindawo:
  1. Civic Centre, Cnr. Mandela Street & Arras Street
  2. Witbank Library, Hofmeyer Street.
  3. Kwaguqa Municipal office-5546 Hector Way, Lynville
  4. Lynville Library
  5. KwaGuqa extension 14,Library
  6. Ogies Office-No.1 Main Road (old Primary School)
  7. GA-Nala offices-Quinten Street
  8. KwaGuqa Extention 5 Pay Point
  9. Phola Municipal Office
  10. Municipal website: emalahleni.gov.za
Ningaxhumana no Ms.N. Mtshabe/Mr. M.P. Maphutha
Kwinombolo: 013- 690 6731 / 013-690 6543
Imibono ingathumelwa ngeposi ku P.O. Box 3,Witbank,1035 noma Ingalethwa e hofisi lika Municipal Manager,2nd Floor,Civic Centre ngaphambi noma ngomhla ka 15 /04/ 2021 or WhatsApp 079 5260236

Comment before

Read 1507 times Last modified on 11 Aug 2023